หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ
.
อำนาจหน้าที่
.
โครงสร้างองค์กร
.
ผู้บริหารอบต.โคกแสมสาร
สมาชิกสภาอบต.โคกแสมสาร
บุคลากรอบต.โคกแสมสาร
ติดต่ออบต.โคกแสมสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อบัญญัติทั่วไป
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
กระดานสนทนา (webboard)
 
 
 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
page counter
 
 
 
 


ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา

“สร้างชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรผลิตอาหารปลอดสารพิษ สืบสานวัฒนธรรม จัดท าเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม และการเรียน"

ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
   
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1.1 การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสุขภาพจิตที่ดีของประชาชน
1.2 การเสริมสร้างความอบอุ่นและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
1.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.4 การสนับสนุนแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
1.5 การเฝ้าระวังยาเสพติด
1.6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปการ โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ตํำบลโคกแสมสำร
1.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการประชาชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร
2.3 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทางการพัฒนา
3.1 การส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนา
4.1 การส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มหรือสหกรณ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
4.2 การส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ความรู้ด้านการผลิต การเกษตรกรรม โดยยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
5.1 การจัดทำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มพื้นที่ตำบลโคกแสมสาร
6.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
6.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดปราศจากขยะมูลฝอย
6.3 การส่งเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ