หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ
.
อำนาจหน้าที่
.
โครงสร้างองค์กร
.
ผู้บริหารอบต.โคกแสมสาร
สมาชิกสภาอบต.โคกแสมสาร
บุคลากรอบต.โคกแสมสาร
ติดต่ออบต.โคกแสมสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อบัญญัติทั่วไป
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
กระดานสนทนา (webboard)
 
 
 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
page counter
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

รายงานผลการสำรวจความพีงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.โคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเกี่ยวกับงานการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)
รายงานผลการสำรวจความพีงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.โคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเขตอบต.โคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)
รายงานข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการในเขตอบต.โคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)
รายงานข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดในเขตอบต.โคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)
รายงานข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการชำระภาษีในเขตอบต.โคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)
รายงานข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563- 31มีนาคม 2564)
รายงานข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563- 31มีนาคม 2564)
รายงานข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563- 31มีนาคม 2564)
รายงานข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการชำระภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563- 31มีนาคม 2564)