หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ
.
อำนาจหน้าที่
.
โครงสร้างองค์กร
.
ผู้บริหารอบต.โคกแสมสาร
สมาชิกสภาอบต.โคกแสมสาร
บุคลากรอบต.โคกแสมสาร
ติดต่ออบต.โคกแสมสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อบัญญัติทั่วไป
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
กระดานสนทนา (webboard)
 
 
 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
page counter
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)
รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ จนท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)