หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ
.
อำนาจหน้าที่
.
โครงสร้างองค์กร
.
ผู้บริหารอบต.โคกแสมสาร
สมาชิกสภาอบต.โคกแสมสาร
บุคลากรอบต.โคกแสมสาร
ติดต่ออบต.โคกแสมสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อบัญญัติทั่วไป
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
กระดานสนทนา (webboard)
 
 
 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
page counter
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2564
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2563