หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ
.
อำนาจหน้าที่
.
โครงสร้างองค์กร
.
ผู้บริหารอบต.โคกแสมสาร
สมาชิกสภาอบต.โคกแสมสาร
บุคลากรอบต.โคกแสมสาร
ติดต่ออบต.โคกแสมสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อบัญญัติทั่วไป
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
กระดานสนทนา (webboard)
 
 
 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
page counter
 
 
 
 

 

 


แผนพัฒนาอบต.โคกแสมสาร

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
แผนดำเนินงาน
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565