หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ
.
อำนาจหน้าที่
.
โครงสร้างองค์กร
.
ผู้บริหารอบต.โคกแสมสาร
สมาชิกสภาอบต.โคกแสมสาร
บุคลากรอบต.โคกแสมสาร
ติดต่ออบต.โคกแสมสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อบัญญัติทั่วไป
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
กระดานสนทนา (webboard)
 
 
 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
page counter
 
 
 
 

 


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของอบต.โคกแสมสาร
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฎิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
- กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563
- มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
 
 
การพัฒนาบุคลากร
- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
- โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรต์พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกหน่วยงาน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565
- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสุตรการพัฒนาและปฐมนิเทศ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2564-2566) ของอบต.โคกแสมสาร
- ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2565
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- มาตรฐานทั่่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที 2) พ.ศ.2565
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฎิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ.2564
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฎิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564
-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
- มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์วินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2566
-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที 5) พ.ศ.2564
-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที 4) พ.ศ.2564
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่ง พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล
ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565
- ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและ
ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกแสมสาร ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร