หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ
.
อำนาจหน้าที่
.
โครงสร้างองค์กร
.
ผู้บริหารอบต.โคกแสมสาร
สมาชิกสภาอบต.โคกแสมสาร
บุคลากรอบต.โคกแสมสาร
ติดต่ออบต.โคกแสมสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อบัญญัติทั่วไป
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
กระดานสนทนา (webboard)
 
 
 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
page counter
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 
 


นายสุกิจ   มิตรเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
เบอร์โทร 089-901972

 

 

                                                                                                    นักวิชาการตรวจสอบภายใน
     
 
 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 หัวหน้าสำนักปลัด


 

นางพรนภา   มีดี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางวณิชย์ญา เจดีย์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายธีรยุทธ กรเอี่ยม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางชวนชื่น  ไชยโชติ
ครู คศ.2
นางสาวศศิธร ลองแพ่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวบุษรา    ขุนพรม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวันนา   สละชีพ
แม่บ้าน
       
นายประมวล   หวังผล
นักการ

 

 

 

 

     
นางณิรัชญา    วิริโยฬาร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 098-9144451
นางดาวดี   เงาะสงคราม
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววาสนา    อิ่มใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คนงานทั่วไป
(ปฎิบัติหน้าที่จัดเก็บรายได้)

 

 

 

     
นางสาวสุปราณี    ดิษกร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 081-7807387
     
นายวสรรค์    สุขเสือ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 

 

  
 
 
 

นางกนกกาญจน์ เผยศิริ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 086-2037887


 
     
นางสาวศศิธร น้อยทิม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ