หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ
.
อำนาจหน้าที่
.
โครงสร้างองค์กร
.
ผู้บริหารอบต.โคกแสมสาร
สมาชิกสภาอบต.โคกแสมสาร
บุคลากรอบต.โคกแสมสาร
ติดต่ออบต.โคกแสมสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อบัญญัติทั่วไป
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
กระดานสนทนา (webboard)
 
 
 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
page counter
 
 
 
 

 

   

 

 
 

 
 

นายสมชาติ ภูอนันต์
ประธานสภา
อบต.โคกแสมสาร

 

 

นางมะลิ กันงาม
รองประธานสภา อบต.โคกแสมสาร

 

นายสุกิจ มิตรเมือง
เลขานุการสภา อบต.โคกแสมสาร

     

นายจวน โกศล
สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ 1
นายสุชาติ เดชสิมมา
สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ 2
นายบัณฑิต สละชีพ
สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ 3
นางสาวขวัญเรือน คนมั่น
สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่4
นางสุดใจ คนมั่น
สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ 5
นายประภาส ทาเภา
สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร หมู่ที่ 7