หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ
.
อำนาจหน้าที่
.
โครงสร้างองค์กร
.
ผู้บริหารอบต.โคกแสมสาร
สมาชิกสภาอบต.โคกแสมสาร
บุคลากรอบต.โคกแสมสาร
ติดต่ออบต.โคกแสมสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อบัญญัติทั่วไป
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
กระดานสนทนา (webboard)
 
 
 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
page counter
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565..รายละเอียด    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565..รายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565..รายละเอียด  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565..รายละเอียด    
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2666-2570)
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.โคกแสมสาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผ่นพับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดการเผาฟางข้าว ใบอ้อย เพื่อลดปัญหาหมอกควัน
  และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5...รายละเอียด
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโคกแสมสาร
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง ขยายเวลาพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
  สาธารณะชนิดเสาเหล็กกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล และหมู่ที่ 7 บ้านเขาสามยอด ตำบลโคกแสมสาร
  อำเภอโคกแจริญ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมกล่อง UHT ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
  ส่วนตำบลโคกแสมสารและโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ในการปิดสถานศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVD ๑๙)
  ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอบต.โคกแสมสารหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดและซ่อมแซมเมนหลักกล้องวงจรปิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
  สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  (covid-19) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565.....รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประกาศผลรวมนับคะแนนสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.
  พร้อมติดตั้งสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.โคกแสมสาร
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง....รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแสมสารประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง แจ้งปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีการศึกษา 2564...รายละเอียด
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์กักตัวในชุมชน (Community Isolation)
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2564
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564...รายละเอียด
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564..รายละเอียด    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564..รายละเอียด    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564..รายละเอียด    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564..รายละเอียด    
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับภาษีของอบต.โคกแสมสาร
ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563..รายละเอียด    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563..รายละเอียด    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563..รายละเอียด    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563..รายละเอียด    
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับ
  ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ...รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ2564
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 2006/2563 เรื่อง มาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสวมหน้ากาก
  อนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1450/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จังหวัดลพบุรี...รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุของอบต.โคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563...รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564..รายละเอียด   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562...รายละเอียด
ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด
  วันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร...รายละเอียด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
   
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
และกิจกรรมทำความสะอาด
Big Cleaning Day
พร้อมกันในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
ร่วมกับ ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร กำนันตำบลโคกแสมสาร
และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลโคกแสมสาร
ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่
เพื่อจัดทำเวทีประชาคมและขับเคลื่อนแผนชุมชน
ประจำปี 2565