หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ
.
อำนาจหน้าที่
.
โครงสร้างองค์กร
.
ผู้บริหารอบต.โคกแสมสาร
สมาชิกสภาอบต.โคกแสมสาร
บุคลากรอบต.โคกแสมสาร
ติดต่ออบต.โคกแสมสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อบัญญัติทั่วไป
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
กระดานสนทนา (webboard)
นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
 
 
 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
page counter
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือประชาชนผู้เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
กรอกข้อมูลแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยท่านสามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามเพียงสแกนคิวอาร์โค้ชด้านล่าง
หรือที่   https://itas.nacc.go.th/go/eit/8fpfzt
สามารถเข้าไปกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 นี้
ความเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ให้ทุกท่านได้รับการบริการอย่างสะดวกและรวดเร็ว ขอขอบคุณครับ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยในช่วงฤดูร้อนระวัง "โรคฮีทสโตรก" หรือ "ลมแดด"
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โคกแสมสารประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมีนาคม 2566ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมีนาคม 2566ครั้งที่ 1
ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ของอบต.โคกแสมสาร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
  รายงานผลการสำรวจความพีงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.โคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี 2566
ประกาศบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดลพบุรี
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565...รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันและควบคุมไฟป่า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าลม จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1
ประกาศอบต.โคกแสมสารเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
ประกาศอบต.โคกแสมสารเรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2566
ประกาศอบต.โคกแสมสารเรื่อง ประมวลจริยธรรมผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2566
คำสั่งที่ 41/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร พ.ศ.2566
ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566
ประกาศใช้ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 8 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบพร้อมรับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างจำนวน 10 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำปฎิทินฯ จำนวน 900 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5 โครงการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 10 โครงการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565..รายละเอียด    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565..รายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565..รายละเอียด  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565..รายละเอียด    
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2666-2570)
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของอบต.โคกแสมสาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์แผ่นพับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดการเผาฟางข้าว ใบอ้อย เพื่อลดปัญหาหมอกควัน
  และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5...รายละเอียด
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลโคกแสมสาร
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง ขยายเวลาพิจารณาผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
  สาธารณะชนิดเสาเหล็กกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล และหมู่ที่ 7 บ้านเขาสามยอด ตำบลโคกแสมสาร
  อำเภอโคกแจริญ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมกล่อง UHT ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
  ส่วนตำบลโคกแสมสารและโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ในการปิดสถานศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVD ๑๙)
  ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอบต.โคกแสมสารหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดและซ่อมแซมเมนหลักกล้องวงจรปิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
  สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  (covid-19) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565.....รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายประกาศผลรวมนับคะแนนสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.
  พร้อมติดตั้งสำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.โคกแสมสาร
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง....รายละเอียด
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแสมสารประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง แจ้งปิดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีการศึกษา 2564...รายละเอียด
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง การจัดตั้งศูนย์กักตัวในชุมชน (Community Isolation)
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2564
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564...รายละเอียด
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564..รายละเอียด    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564..รายละเอียด    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564..รายละเอียด    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564..รายละเอียด    
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับภาษีของอบต.โคกแสมสาร
ประชาสัมพันธ์คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563..รายละเอียด    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563..รายละเอียด    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563..รายละเอียด    
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563..รายละเอียด    
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับ
  ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ...รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ2564
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 2006/2563 เรื่อง มาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรีสวมหน้ากาก
  อนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1450/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จังหวัดลพบุรี...รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุของอบต.โคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563...รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564..รายละเอียด   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562...รายละเอียด
ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด
  วันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร...รายละเอียด
   
   
 
อบต.โคกแสมสาร นำโดย
นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข
นายก อบต.โคกแสมสาร
ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 27 เม.ย. 2566
 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร นำโดย
นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายก อบต.โคกแสมสาร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานครู และเจ้าหน้าที่
ได้นำเด็กอนุบาลและปฐมวัยไปทัศนศึกษาเข้าร่วม
ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างครู ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ สวนสัตว์ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค
หมู่ 12 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอโคกเจริญ และผู้นำชุมชน
ได้เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันที่ 21 มีนาคม 2566
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารท้องถิ่น นำโดย
นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายก อบต.โคกแสมสาร
พร้อมด้วยนายชั้ว สาริทธี รองนายก อบต.โคกแสมสาร
นายสมชาติ ภูอนันต์ ประธานสภา อบต.โคกแสมสาร
นายสุพจน์ แก้วพิลา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 และ
นางบัวพัน แซงชุม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ได้ร่วมกันออกสำรวจพื้นที่และติดตามความคืบหน้า
ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านวังตะโก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล
ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
 
นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายก อบต. โคกแสมสาร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล
ร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ
 
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในด้านต่างๆ
ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านจอมแก้ว ตำบลโคกแสมสาร
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
 
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในด้านต่างๆ
ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านเขาสามยอด ตำบลโคกแสมสาร
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7
 
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในด้านต่างๆ
ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลโคกแสมสาร
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
 
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในด้านต่างๆ
ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านโคกแสมสาร ตำบลโคกแสมสาร
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5
 
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในด้านต่างๆ
ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกแสมสาร ตำบลโคกแสมสาร
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
 
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในด้านต่างๆ
ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านม่วงแก้ว ตำบลโคกแสมสาร
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3
 
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในด้านต่างๆ
ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ไพศาลี ตำบลโคกแสมสาร
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาประชาคมเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2
 
โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในด้านต่างๆ
ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองอีเก้ง ตำบลโคกแสมสาร
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 1
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
ได้จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
 
กิจกรรมการรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติฯ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
วันที่ 1 ธ.ค. 2565 นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนจิตอาสา
หมู่ที่ 6 ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Days ทำความสะอาด
ปรับภูมิทัศน์ ณ ลานศาลาสมประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล
ตำบลโคกแสมสาร เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย (4 ธ.ค. ของทุกปี)
และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรโคกเจริญ
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"
สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
และกิจกรรมทำความสะอาด
Big Cleaning Day
พร้อมกันในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
ร่วมกับ ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร กำนันตำบลโคกแสมสาร
และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลโคกแสมสาร
ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่
เพื่อจัดทำเวทีประชาคมและขับเคลื่อนแผนชุมชน
ประจำปี 2565