หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ
.
อำนาจหน้าที่
.
โครงสร้างองค์กร
.
ผู้บริหารอบต.โคกแสมสาร
สมาชิกสภาอบต.โคกแสมสาร
บุคลากรอบต.โคกแสมสาร
ติดต่ออบต.โคกแสมสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อบัญญัติทั่วไป
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
กระดานสนทนา (webboard)
 
 
 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
page counter
 
 
 
 

 

 

 สภาพภูมิประเทศ

        องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอำเภอโคกเจริญ ประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจาก
จังหวัดลพบุรี ประมาณ 85 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา และพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอน ประชาชนประกอบอาชีพในการทำนา
ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

        ตำบลโคกแสมสารพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินร่วนปนทราย และพื้นที่ บางส่วนเป็นที่ดอนทั่วทั้งตำบล แหล่งน้ำธรรมชาติมีขนาดเล็ก 2-3 แห่ง ตำบลโคกแสมสารมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 87.45 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 54,656ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร จำนวน 23,264 ไร่ และพื้นที่ตำบลส่วนหนึ่งอยู่ในเขตส.ป.ก.จำนวน 31,392 ไร่
 
อาณาเขต    
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโคกเจริญและตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญและตำบลมหาโพธิอำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลยางรากและตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญและตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 
จำนวนหมู่บ้าน
 
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารมีหมู่บ้านที่อยู่ในขตปกครองจำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่
 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่หมู่บ้าน (ไร่)

1

บ้านหนองอีเก้ง

3,250

2

บ้านใหม่ไพศาลี

4,500

3

บ้านม่วงแก้ว

1,500

4

บ้านโคกแสมสาร

2,900

5

บ้านโคกแสมสาร

1,950

6

บ้านใหม่ศรีอุบล

2,400

7

บ้านเขาสามยอด

2,570

8

บ้านจอมแก้ว

2,000

รวม

21,070

 
 
 จำนวนประชากร
 

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอ โคกเจริญ ณเดือน พฤษภาคมพ.ศ. 2557 พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น3,460คน จำแนกเป็น ชาย 1,708คน หญิง 1,752 คน มีมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 874ครัวเรือน

 

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านหนองอีเก้ง

102

177

192

369

102

180

195

375

102

181

193

374

2

บ้านใหม่ไพศาลี

71

122

131

253

74

122

130

252

74

125

132

257

3

บ้านม่วงแก้ว

39

73

78

151

42

75

78

153

42

77

79

156

4

บ้านโคกแสมสาร

160

273

291

564

162

273

288

561

164

271

290

561

5

บ้านโคกแสมสาร

87

178

176

354

88

179

180

359

90

186

180

366

6

บ้านใหม่ศรีอุบล

139

330

318

648

143

330

327

657

146

334

333

667

7

บ้านเขาสามยอด

143

327

325

652

145

327

327

654

147

334

335

669

8

บ้านจอมแก้ว

96

192

194

386

106

199

208

407

109

200

210

410

รวม

833

1,672

1,705

3,377

862

1,685

1,733

3,418

874

1,708

1,752

3,460


 
  สภาพทางเศรษฐกิจ
 
1.การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนร้อยละ 65 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลังและอ้อยทั้งนี้ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ การเพาะปลูก เป็นต้น โดยแบ่งเนื้อที่ทำการเกษตรภายในตำบลโคกแสมสาร สรุปได้ดังตาราง ดังนี้
 

หมู่บ้าน/
ชุมชน

นาข้าว
(ไร่)

พืชไร่
(ไร่)

พืชสวน และอื่นๆ
(ไร่)

 

รวม

บ้านหนองอีเก้ง

120

710

795

1,625

บ้านใหม่ไพศาลี

210

4,830

-

5,040

บ้านม่วงแก้ว

450

1,620

-

2,070

บ้านโคกแสมสาร

760

3,127

-

3,887

บ้านโคกแสมสาร

890

1,000

-

1,890

บ้านใหม่ศรีอุบล

1,462

3,250

-

4,712

บ้านเขาสามยอด

1,820

1,150

-

2,970

บ้านจอมแก้ว

700

370

-

1,070

รวม

6,412

16,057

795

23,264


** ข้อมูลจากเกษตรอำเภอโคกเจริญ**
2.การเลี้ยงสัตว์(ปศุสัตว์)
 

หมู่บ้าน/
ชุมชน

โค
 (ตัว)

กระบือ
(ตัว)

สุกร
 (ตัว)

แพะ
(ตัว)

แกะ
(ตัว)

เป็ด
(ตัว)

ไก่
(ตัว)

ห่าน
(ตัว)

นกกระทา
(ตัว)

อื่นๆ
(ตัว)

รวม
(ตัว)

บ้านหนองอีเก้ง

24

-

103

-

-

14

-

-

-

-

141

บ้านใหม่ไพศาลี

-

-

40

-

-

-

243

-

-

-

283

บ้านม่วงแก้ว

-

-

-

-

-

-

263

-

-

-

263

บ้านโคกแสมสาร

7

-

-

-

70

31

713

-

-

-

821

บ้านโคกแสมสาร

50

80

13

64

-

17

891

-

-

-

1,115

บ้านใหม่ศรีอุบล

1

-

-

150

-

237

644

-

-

-

1,032

บ้านเขาสามยอด

64

-

155

-

-

269

906

-

-

-

1,394

บ้านจอมแก้ว

4

-

6

-

-

24

600

-

-

-

634

รวม

150

80

317

214

70

592

4,260

-

-

-

5,683

 
** ข้อมูลจากเกษตรอำเภอโคกเจริญ**
 
สภาพสังคม
 
1. ด้านการศึกษา
    - โรงเรียนประถม/มัธยมศึกษา 1 แห่ง
    - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 1 แห่ง

2. ด้านสาธารณสุข
    - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโคกแสมสาร 1 แห่ง
    - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ100

3. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
    - วัด/สำนักสงฆ์ 7 แห่ง

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารมีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย ดังนี้(เรียงจากความเสี่ยงภัยมากไปหาน้อยตามลำดับ)
 

ลำดับที่

ประเภทของภัย

ลักษณะของการเกิดภัย

1

อุทกภัยและดินถล่ม

- น้ำป่าไหลหลาก, น้ำล้นตลิ่งฯลฯ

2

ภัยแล้ง

- น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำสาธารณะแห้งขอด ฝนทิ้งช่วงฯลฯ

 
การคมนาคม
 
เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล : จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)เข้าทางอำเภอบางปะหัน ผ่าน อำเภอนครหลวง แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3196 ผ่านอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าสู่จังหวัดลพบุร
ีและอีกเส้นทางหนึ่งใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ซึ่งแยกจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านไปทางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีจากนั้นจึงใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (สายสิงห์บุรี-ลพบุรี)ผ่านอำเภอท่าวุ้ง เข้าสู่ตัวจังหวัด
ลพบุรี จากจังหวัดลพบุรีไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ระหว่างทาง 35 กิโลเมตร ถึงวงเวียน อ.โคกสำโรง ตรงเข้าสู่ถนนหมายเลข 205 เมื่อเจอสามแยกที่ ต.วังเพลิง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ อ.สระโบสถ์แล้วเดินทางต่อโดยใช้เส้นทางสายสระโบสถ์-โคกแสมสาร
 
การโทรคมนาคม
 
เครือข่ายโทรศัพท์ในตำบลโคกแสมสารมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 แห่ง ยกเว้นหมู่ที่2 และหมู่ที่7 ไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ แต่มีสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS, DTAC และ True Move
 
การไฟฟ้า
 
ตำบลโคกแสมสาร มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน ได้แก่ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6
 
แหล่งน้ำ
 
1. แหล่งน้ำธรรมชาติ
        - ตำบลโคกแสมสารมีแหลงน้ำธรรมชาติที่สามารถใช้งานได้ 4 แห่ง คือ ห้วยโป่งตะไล ห้วยหมูทะลวง ห้วยวังมะเดื่อ และห้วยวังวน
2. แหล่งน้ำสาธารณะ
        - ตำบลโคกแสมสารมีแหล่งน้ำสาธารณะที่สามารถใช้งานได้ 8 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำหมู่ที่ 6 อ่างเก็บน้ำหมู่ที่ 7 ฝายอาสาหมู่ที่ 5 ฝายอาสาหมู่ที่ 3 ฝายหมู่ที่ 6 สระน้ำหมู่ที่ 2 สระน้ำหนองตาอำแลสระน้ำหมู่ที่ 5
3. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
        - ตำบลโคกแสมสารมีระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง