เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารท้องถิ่น นำโดย
นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายก อบต.โคกแสมสาร
พร้อมด้วยนายชั้ว สาริทธี รองนายก อบต.โคกแสมสาร นายสมชาติ ภูอนันต์ ประธานสภา อบต.โคกแสมสาร
นายสุพจน์ แก้วพิลา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 และ นางบัวพัน แซงชุม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
ได้ร่วมกันออกสำรวจพื้นที่และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านวังตะโก
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี