องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ร่วมกับ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และการมีส่วนร่วมของประชาชนแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลโคกแสมสาร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
โดยมีหัวข้อในการออกประชาคม ได้แก่
1. การสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อนำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เป็นการทบทวนแผนงาน/โครงการที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
2. การสำรวจความต้องการของประชาชนในการจัดการขยะเปียกในตำบลโคกแสมสาร
3. การประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดระยะเวลาการเสียภาษีต่างๆ
4. การแจ้งช่วงระยะเวลา เอกสารที่ใช้การรับสมัครเด็กเล็กที่มีอายุ ๓ ขวบ ที่ประสงค์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกแสมสาร
5. การประชาสัมพันธ์แจ้งยื่นการขุดดิน ถมดิน ที่มีรายละเอียดตาม พ.ร.บ.ขุดดิน ถมดิน ในพื้นที่ตำบลโคกแสมสาร