องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร นำโดย นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายก อบต.โคกแสมสาร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ ได้นำเด็กอนุบาลและปฐมวัยไปทัศนศึกษาเข้าร่วม
ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างครู ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ สวนสัตว์ ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค หมู่ 12 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเล็กใน ศพด.อบต.โคกแสมสาร ได้รับความรู้ความเข้าใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
มีสุขภาพจิตที่ดี และมีการ พัฒนาการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา