เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
นำโดยนายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายก อบต.โคกแสมสาร
ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลโคกแสมสาร
ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
รู้จักรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วย