อบต.โคกแสมสาร นำโดยนายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายก อบต.โคกแสมสาร
ได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันที่ 27 เม.ย. 2566 โดยการจัดกิจกรรมการทำยาดมสมุนไพร
เพื่อให้ประชาชนในตำบลโคกแสมสารมีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพเสริมและเป็นการเพิ่มรายได้
ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งเป็นการยกระดับการครองชีพและฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น