กิจกรรมการรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติฯ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565