องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน
ให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
พร้อมกับได้จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางจริยธรรมรวม
ทั้งการรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม
และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข ได้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ขณะชี้แจงข้อราชการ
ในการประชุมประจำเดือนระหว่างผู้บริหารกับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้รับทราบ