วันที่ 1 ธ.ค. 2565 นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนจิตอาสา
หมู่ที่ 6 ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Days ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ณ ลานศาลาสมประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ศรีอุบล
ตำบลโคกแสมสาร เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย (4 ธ.ค. ของทุกปี)
และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)