วันที่ 28 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรโคกเจริญ
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร