องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ร่วมกับ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสาร
กำนันตำบลโคกแสมสาร และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลโคกแสมสาร
ได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อจัดทำเวทีประชาคมและขับเคลื่อนแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕
เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ตำบลโคกแสมสาร
จำนวน ๘ หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่หมู่ที่ ๑ – ๘ ตำบลโคกแสมสาร