หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ
.
อำนาจหน้าที่
.
โครงสร้างองค์กร
.
ผู้บริหารอบต.โคกแสมสาร
สมาชิกสภาอบต.โคกแสมสาร
บุคลากรอบต.โคกแสมสาร
ติดต่ออบต.โคกแสมสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อบัญญัติทั่วไป
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
กระดานสนทนา (webboard)
 
 
 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
page counter
 
 
 
 

  

     

นายเชษฐพงษ์     ศรีแสงไทยสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

เบอร์โทร 062-3878979

นายชั้ว    สาริทธี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

เบอร์โทร 086-1302199 

นายจรัญ    ขำดำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

เบอร์โทร 090-8079522

นายสุรศักดิ์     ชอบคุย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร

เบอร์โทร 089-8268302

     
     
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
     
นายสุกิจ   มิตรเมือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
เบอร์โทร 089-901972
     
 
 
 
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
 
       
       

หัวหน้าสำนักปลัด
นางณิรัชญา    วิริโยฬาร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 098-9144451
นางสาวสุปราณี    ดิษกร
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 081-7807387
นางกนกกาญจน์ เผยศิริ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร 086-2037887