หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ
.
อำนาจหน้าที่
.
โครงสร้างองค์กร
.
ผู้บริหารอบต.โคกแสมสาร
สมาชิกสภาอบต.โคกแสมสาร
บุคลากรอบต.โคกแสมสาร
ติดต่ออบต.โคกแสมสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อบัญญัติทั่วไป
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
กระดานสนทนา (webboard)
 
 
 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
page counter
 
 
 
 

 


มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของอบต.โคกแสมสาร

 
 
เจตจำนงสุจริตของผุ้บริหาร
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)
   
   
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของอบต.โคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของอบต.โคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564
   
   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
รายงานสรุปผลการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรต์พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกหน่วยงาน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสารใสสะอาด"
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกแสมสาร ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการยกย่องเชิดชุเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ประกาศอบต.โคกแสมสาร เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
ประกาศอบต.โคกแสมสารเรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566
ประกาศอบต.โคกแสมสารเรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2566
ประกาศอบต.โคกแสมสารเรื่อง ประมวลจริยธรรมผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2566
คำสั่งที่ 41/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร พ.ศ.2566
ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฎิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการ กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
มาตรการการจัดการข้อร้องเรียน
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แต่งต้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณะธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.โคกแสมสาร
   
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือ/แนวทางการปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การรับเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อจัดทำเวทีประชาคมและขับเคลื่อนแผนชุมชน ประจำปี 2565 เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ตำบลโคกแสมสาร จำนวน 8 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ –3 มีนาคม 2565 ณ พื้นที่หมู่ที่1-8 ตำบลโคกแสมสาร
กิจกรรมร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางในเขตพื้นที่สระบุรี และจังหวัดลพบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกแสมสาร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร